Aklat nang Langit
Aklat nang Langit

Aklat nang langit

Rev. Fr. Bobby Calunsag - Tagapagtaguyod ng Aklat Nang Langit

Si Rev. Fr. Bobby Calunsag ay tubong Polomolok, South Cotabato, at ipinanganak sa General Santos City noong Abril 30, 1967. Siya naordinahan noong 15 ng Agosto 1998 sa Our Lady of Lourdes Parish Polomolok, South Cotabato, at siaya ay 25 taon nang nagserbisyo bilang isang pari at vicar sa St. Benedict Parish sa Cetraro Cosenza in Calabria - Southern Italy, mula pa noong taong 2000. 

Siya ay dating isang religious nang Sons of Holy Mary Immaculate, at na-incardinate na pari sa Diyosesis nang St. Mark Argentano - Scalea sa Cosenza Calabria; at higit na maraming taon na niyang nakilala ang Aklat nang Langit noong pang taon 2010 sa Pilipinas, at maraming taon na ang nakalipas at kanyang pinagaralan ang mga Aklat nang Langit na ipinahahayag ni Hesus kay Luisa Piccarreta; at patuloy niya itong ipinangaral sa lahat nang mga kaluluwa hangang sa kasalukuyang. Hinangad at ipinalangin sa Dyos na ang lahat ng kaluluwa, o kong sino man ang may gustong yakapin ng buong puso at isisasabuhay ang turong ito na nasasaad sa Banal na Kalooban nang Dyos, bilang isang tunay at malaking Biyaya na galing sa Langit; ay magkakaroon ng tunay at banal na galak sa kanyang bokasyon.

Ang pagpapalaganap ng gawaing nang Banal na Kalooban ay siyang nagiging milyang bato para sa kanyang apostolado bilang isang pari ng Simbahang Katoliko. Kaya gusto niya ring ibahagi sa lahat ang kagandahan ng Regalong ito ni Hesus para sa bawat isa sa atin na naghahangad nang banal na buhay dito sa lupa hangang sa Kaharian ng Dyos. Ionos.

Bisitahin lang po ang aming Youtube channel

Arsobispo ng Trani-Barletta at Bisceglie

Si Giovan Battista Picierri (12 Pebrero 1943 - 26 Hulyo 2017) ay isang Italyano na prelate ng Simbahang Romano Katoliko. Ang silyo ng arsobispo. Inorden sa pagkapari noong 1967, si Pichierri ay naglingkod bilang obispo ng Diyosesis ng Cerignola-Ascoli Satriano, Italya mula 1990 hanggang 1999. Pagkatapos ay naglingkod siya bilang arsobispo ng Arkidiyosesis ng Trani-Barletta-Bisceglie mula 1999 hanggang sa kanyang kamatayan noong 2017.

Aklat nang Langit
Fiat,Fiat,Fiat

Komunikasyon
ng Arsobispo ng Trani

Isang himala ang pagkamatay ni 
Luisa Piccarreta

Ang kanyang bangkay ay malambot at parang buhay, ngunit matigas hindi maituwid, kaya ang ataol niya ay gawa sa pormang La. Basahin dito

Araw ng burol ni Luisa Piccarreta

Ang kanyang bankay ay nanatili parang buhay, dahil malambot ang kanyang katawan, ngunit matigas na hindi maituwid, kaya ang ang kanyag orihinal na posisyon sa kama ay pormang L, pati sa kanyang burol ay nanatiling pareho. Basahin dito

Si Luisa Piccarreta ay Domenican Tertiary

Noong inilibing si Luisa Piccarreta, ang nagdala at sumama sa kanyang burol ay ang kanyang mga kapatid sa kongregasyon. Basahin dito

Basahin din: ang ugnayan tao at Dyos (Bibliya at AngLangit)

Aklat nang langit

Si Luisa Piccarreta ay dinamitan ng Fiat

Nang dahil na si Luisa Piccarreta ay Anak na munti ng Banal na Kalooban, kaya ang damit na ipinasuot sa kanya ay may tatak na: Fiat (Gawin). Basahin dito

Si Luisa Piccarreta ay tagumpay na namatay na isang biktima ng pag-ibig sa Dyos.

Dinala ni Luisa Piccarreta hangang sa kanyang libingan ang malaking pag-mamahal niya sa Dyos: Trinidad. Kaya siya ay ginantimpalaan ng may kapal na isang biktimang tunay sa pagmamahal niya sa Banal na Kalooban. Basahin dito

MGA PANAWAGAN NG DYOS SA LAHAT

Pakinggan po ninyo ang panawagan na ito na ang lahat na kaluluwa ay intindihin ang Mensahe ng Langit

Panawagan ni Hesus sa bawat kaluluwa

Sa Panahong ito tayo ay nasa makabagong Panahon ng kabanalan. Dito nagsisimula ang paglaganap ng Kaharian ng Dyos sa lupa para naisagawa din gaya sa Langit. Kaya tangkilikin mga kapatid ang Regalong ito ng Langit.

Panawagan ng Haring Hesus

Panawagan na buong puso ng Banal na Hari na si Hesus sa Kaharian ng kanyang Kalooban. Patuloy

Panawagan ng Reyna ng Langit

Panawagan ni Maria na Reina ng langit na sagutin ang boses niya. Patuloy

Panawagan ni Luisa Piccarreta

Panawagan ni Luisa Piccarreta na pakinggan si Hesus at si Maria. Patuloy

Pakingan mabuti si Hesus. By Fr. Bobby

Intindihing mabuti kung ano ang ibig sabihin sa panawagan na ito. Si Hesus ay umiiyak para lamang tanggapin mo ang kanyang Nais na Kalooban para sa iyo.

Pagtatalaga sa Banal na Kalooban 

Manalangin tayo

O kaibig-ibig at Banal na Kalooban, narito ako, sa harap ng Iyong walang hanggan Liwanag, upang ang Iyong walang hupay na Kabutihan ay mabuksan sa akin ang mga pintuan, at papasukin ako Nito, upang mabuo ang aking buhay nang lahat sa Iyo lamang, Banal na Kalooban.

Samakatuwid, mag-patirapa ako sa harap ng Iyong Liwanag, ako, ang pinakamaliit sa lahat ng mga nilalang, ay pumarito, O kaibig-ibig na Kalooban, sa maliit na hukbo ng mga unang anak ng Iyong Kataas-taasang Fiat. Hangad ko sa aking kawalan, ako ay nagsusumamo at hihingiin ko sa Iyo ang walang katapusang Liwanag, na Nais kong mapuno at maparam ang lahat nang bagay na hindi sa Iyo, sa paraang wala akong ibang magawa kundi tumingin, umunawa at mamuhay sa Iyo, o Banal na Kalooban.

Ito ang magiging buhay ko, ang sentro ng aking katalinuhan, ang mabi-bighani ng aking puso at ng aking buong pagkatao. Sa pusong ito ang kalooban ng tao ay hindi na magkakaroon ng buhay; yapakan ko ito magpakailanman, at bubuo ng bagong Eden ng kapayapaan, ng kaligayahan at ng pag-ibig. Sa pamamagitan Nito ay lagi akong magiging magalak, magkakaroon ako ng kakaibang lakas, at isang kabanalan na nagpapabanal sa lahat at nagdadala ng lahat sa Diyos.

Magpatirapa ako at hinihingi ko ang tulong ng Kabanal-banalang Trinidad, na tanggapin Nila akong tumira sa klaustro ng Banal na Kalooban, upang maibalik sa akin ang orihinal na kaayusan ng Paglikha, kung paanong ang nilalang ay nilikha.

O Ina ng langit, Soberanang Reyna ng Banal na Kaloobang Fiat, hawakan mo ako sa kamay mo at ilakip mo ako sa Liwanag ng Banal na Kalooban. Ikaw ang aking magiging gabay, aking magiliw na Ina; Babantayan mo ang iyong anak, at tuturuan akong mamuhay at panatilihin ang aking sarili sa kaayusan at sa mga hangganan ng Banal na Kalooban. Makalangit na Soberana, sa iyong Puso ay ipinagkakatiwala ko ang aking buong pagkatao; ako ay magiging iyong munting anak ng Banal na Kalooban. 

Ituturo Mo sa akin ang Banal na Kalooban, at ako ay magiging matulungin sa pakikinig sa Iyo. Ilatag mo sa akin ang iyong asul na balabal, upang ang maka-infernong ahas ay hindi mag-lakasloob na tumagos sa Sagradong Eden na ito upang akitin ako at mahulog muli sa kalituhan ng kalooban ng tao.

Puso ng aking pinakamataas na Kabutihang Hesus, ibibigay Mo sa akin ang Iyong mga ningas, upang ako'y umapoy, sunugin at busugin, upang mabuo sa akin ang buhay ng Kataas-taasang Kalooban.

San Jose, Ikaw ang aking magiging Tagapagtanggol, ang Tagapangalaga ng aking puso, at iingatan ang mga susi ng aking kalooban sa Iyong mga kamay. Iingatan mo ang aking puso na may pani-nibugho, at hinding-hindi na ibibigay sa akin, upang ako ay makasigurado na hindi ako lalayo sa Kalooban ng Diyos.

Anghel na Tagapangalaga, bantayan mo ako, ipagtanggol mo ako, tulungan mo ako sa lahat ng bagay, upang ang aking Eden ay umunlad, at maging tawag ng buong mundo sa Kalooban ng Diyos.

Korte ng langit, tulungan mo ako, at ipinapangako ko sa Iyo na mamuhay palagi sa Banal na Kalooban. Amen

Translasyon gawa ni Rev. Fr. Bobby Calunsag

Cetraro 20th Mayo 2023 (Cosenza) - Italy
 

Fiat

Espiritualidad ng Banal na Kalooban

Ang buhay nang isang nabubuhay sa Kalooban ng Dyos ay nakinabang sa walang katapusang biyaya at galak na nananalig sa Banal na Kalooban ng Dyos. Hindi lamang wasto ang gagawin mo ang Kalooban ng Dyos kundi ang gusto niya ay isasabuhay mo ang kanyang Banal na Kalooban, para ba gang ikaw ang may ari nang Kaharian ng Dyos. Bilang anak, totoo ito. Iyan dapat ang iyong iisipin at mararamdaman, na ang iyong buhay ay nasa langit na, kahit na ang iyong buhay ay nasa lupa pa rin, dahil ika'y nabubuhay na nang Banal sa Kalooban ng Dyos Trinidad.

Gusto ni Hesus na isasabuhay mo ang Banal na Kalooban bilang tunay na anak ka nang Dyos, hindi alipin. Ang Dyos ay hindi sang-ayon na tatratuhin mo siya na parang bagang Amo mo lang siya napaglingkurang husto, però Ama mo siya talaga tunay. 

Dapat mo'ng iwasto ang iyong pakikipaghalubilo mo at pagkakaibigan sa iyong Amang nasa Langit dahil gusto na niya na ika'y mabuhay nang mas masaya at galak sa iyong damdamin at isipan. Ang mga pinaiisipang mga kasalanan ay hindi nararapat sa isang tulad mo na, sundin ang loob niy dito sa lupa para nang sa langit.

Aklat nang langit
Aklat nang langit
Aklat nang langit

Panalangin sa kabanalan ni Luisa Piccarreta, para sa sanlibutan

Manalangin po tayo

O Mahabagin at Kabanal-banalang Trinidad, Ama, Anak at Espiritu Santo, pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa kaloob na kabanalan ng Iyong tapat na lingkod na si Luisa Piccarreta.

Nabuhay siya, Oh Ama, sa Iyong Banal na Kalooban, na naging nasa ilalim ng pagkilos ng Espiritu Santo, ayon sa Iyong Anak, masunurin kahit hanggang kamatayan sa krus, biktima at linkod na nakalulugod sa Iyo, kaya nagtutulungan sa gawain ng Pagtubos ng sangkatauhan.

Panalangin sa Banal na Kalooban

Preventibo na akto at Aktwal na mga akto

Bolyom 14 – Mayo 27, 1922

Naiisip ko sa aking sarili: 'Kung ang isang gawa na ginawa sa Kanyang Kalooban ay napakadakila, ilan sa kanila, sayang, hahayaan kong makatakas!' At ang aking matamis na Hesus, na gumagalaw sa aking loob, ay nagsabi sa akin: 'Anak ko, mayroon ang preventibong akto at ang aktwal na aksyon. Ang preventibo na pagkilos ay kapag ang kaluluwa, sa unang pagsikat ng araw, ay nag-aayos ng kanyang kalooban sa Akin, at nagpasiya at nagpapatunay na gusto niyang mabuhay at gumana lamang sa Aking Kaloob. Inaasahan niya ang lahat ng kanyang mga kilos at pinadaloy ang lahat sa aking Kalooban. Sa pagpigil na kalooban, ang aking Araw ay sumisikat, ang aking Buhay ay nananatiling nadoble sa lahat ng kanyang mga kilos, na parang sa isang solong gawa; at ito ay bumubuo para sa aktwal na pagkilos. Gayunpaman, ang pag-iwas sa pagkilos ay maaaring malilim - natatakpan ng mga paraan ng tao, ng sariling kalooban, ng pagpapahalaga sa sarili, ng kapabayaan at iba pang mga bagay, na parang mga ulap sa harap ng Araw, na ginagawang hindi gaanong maliwanag ang liwanag nito sa mukha ng lupa.

Panalangin sa umaga

Magandang umaga Hesus

Bolyom 11

O Hesus ko, matamis na Bilanggo ng pag-ibig, narito ako muli sa Iyo. Iniwan Kita na nagpaalam, at ngayon ay bumalik ako na bumabati ng magandang umaga. Ako ay nananabik na nag-aalab na makita Ka muli sa kulungan ng pag-ibig na ito, upang ibigay sa Iyo ang aking pananabik na pagbati, ang aking magiliw na tibok ng puso, ang aking masigasig na pagnanasa at ang aking buong sarili upang maisalin ang lahat ng aking sarili sa Iyo, at iwanan ang aking sarili sa Iyo sa walang hanggang alaala at pangako ng pagmamahal ko sa Iyo.

Oh aking kaibig-ibig na Sacramento ng pagmamahal, alam mo ba? Habang ako ay naparito upang ibigay sa Iyo ang lahat ng aking sarili, ako ay naparito rin upang tanggapin mula sa Iyo ang lahat ng Iyong sarili. Hindi ako mabubuhay nang walang buhay, kaya gusto ko ang iyo. Ang lahat ay ibinibigay sa nagbibigay ng lahat, hindi ba totoo, O Hesus? Samakatuwid, ngayong araw ay mamahalin ko ang iyong tibok ng puso ng isang madamdaming manliligaw; Hihinga ako sa iyong mga hininga sa paghahanap ng mga kaluluwa; Hangarin ko ang iyong Kaluwalhatian at ang kabutihan ng mga kaluluwa sa iyong hindi masusukat na mga pagnanasa. Ang lahat ng mga tibok ng puso ng mga nilalang ay dadaloy sa loob ng iyong banal na tibok ng puso; aagawin natin silang lahat at ililigtas sila. Hindi namin hahayaang makatakas ang sinuman, sa halaga ng anumang sakripisyo, kahit na dapat kong tiisin ang lahat ng sakit. Kung dapat Mo akong itulak palayo, mas itatapon ko ang aking sarili sa loob Mo, hihiyaw ako nang mas malakas upang magsumamo kasama Mo para sa kaligtasan ng iyong mga anak at mga kapatid.

Panalangin sa gabi

Paalam sa Gabi kay Hesus sa Banal na Sakramento

Bolyom 11

Oh aking Hesus, ang bilanggong makalangit, ang araw ay lumulubog na, ang kadiliman ay sumasalakay sa lupa, at ikaw ay nananatiling nag-iisa sa Tabernakulo ng pag-ibig. Tila nakikita Kita doon sa isang hangin ng kalungkutan para sa kalungkutan ng gabi, dahil wala sa paligid Mo ang korona ng iyong mga anak na lalaki at ng iyong magiliw na mga asawa, na maaaring makasama sa Iyo sa kusang pagkakulong na ito.

Oh, aking Banal na Bilanggo, nararamdaman ko rin ang pagkadurog ng aking puso sa pag-alis sa Iyo, at napilitan akong magpaalam; ngunit, ano ang sinasabi ko, oh Hesus – hindi na muli Paalam. Wala akong lakas ng loob na iwan ka. Nagpaalam ako sa aking mga labi, ngunit hindi sa aking puso; sa halip, iiwan ko ang aking puso sa Iyo sa Tabernakulo. Bibilangin ko ang mga pintig ng iyong puso at tutugunan ko ang pintig ng aking puso ng pag-ibig; Bibilangin ko ang iyong humihingal na mga bulong at, upang bigyan ka ng kaginhawaan, hahayaan kitang magpahinga sa aking mga bisig. Ako ang iyong magiging mapagbantay; Ako ay magbabantay upang makita kung may anumang bagay na darating na problema o malulungkot sa Iyo, hindi lamang na hindi ka kailanman iiwan na nag-iisa, kundi pati na rin upang makibahagi sa lahat ng iyong mga pasakit.

Ang iniinom ng kaluluwa araw-araw ay ang liwanag ng Banal na Kalooban

Ang ating kaluluwa ay gutom at uhaw, nangangailangan palagi ng pagkain at inuming makalangit. Kaya ng sabi ni Hesus: “Ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Diyos” (Mateo 4:4). Sa totoong buhay, ang salita ng Dyos, ang kanyang mga aral at ang pagdarasal ay isang pagkain na tayo'y binubusog at pinapalakas. Ang tumira sa Banal na Kalooban sabi ni Hesus ay ang napakasarap na pagkain dahil ito ang tunay na pagkain na nangaling sa langit at dinala dito sa lupa upang tayo'y makakain ng wasto.

Fiat semper!

St. Hannibal Ma. De Francia

Censore librorum ng 
Aklat nang Langit

Hannibal Mary Di Francia (1851-1927)

Si Hannibal Mary Di Francia ay ipinanganak sa Messina, Italy, noong Hulyo 5, 1851. Ang kanyang ama na si Francis ay isang kabalyero, ang mga Marquises ni St. Catherine ng Jonio, Papal bise-Consul at Capitan onoraryo ng Navy. Ang kanyang ina, si Anna Toscano, ay kabilang din sa isang maharlikang pamilya. Pangatlo sa apat na anak, nawalan siya ng ama noong labinlimang buwan pa lamang siya. Ang malungkot na karanasan ng pagkawala ng isang magulang ay naging dahilan upang siya ay lubos na naging sensitibo sa kalagayan ng mga anak na nawalan ng mga magulang at ito, ay nakaimpluwensya sa kanyang buhay at sa kanyang sistema ng edukasyon.

Sa pagkabata, nagkaroon siya ng gayong pagmamahal sa Eukaristiya na pinahintulutan siyang tumanggap ng Komunyon araw-araw, isang bagay na kakaiba noong mga panahong iyon. Labing pito pa lang siya noong, sa pananalangin sa harap ng Banal na Sakramento, binigyan siya ng "revelation of Rogate", ibig sabihin, lubos niyang nadama na ang mga bokasyon sa Simbahan ay dumarating lamang sa pamamagitan ng panalangin. Pagkatapos ay nalaman niya na ang gayong panalangin ay iniutos ni Jesus sa Ebanghelyo nang sabihin Niya: "Hingin [Rogate] ang Panginoon ng pag-aani na magpadala ng mga manggagawa upang tipunin ang kanyang ani" (Mt 9:38; Lc 10:2). Ang mga salitang ito ang naging pangunahing pananaw kung saan inialay niya ang kanyang buong buhay. Aklat nang langit - Patuloy

Aklat nang Langit

Chaplet ng Banal na Kalooban ni St. Annibale Di Francia 

Sinula ni Saint Hannibal Ma. Di Francia

+FIAT+

Si Saint Hannibal (Italyano: Annibale) di Francia ay isa sa mga pambihirang Confessor ni Luisa at responsable sa unang pag-lathala ng mga aklat ni Luisa, "Ang Birheng Maria sa Kaharian ng Banal na Kalooban" at "Ang mga Oras ng Pasyon ni Hesus ating Dyos". Siya rin ang may pananagutan sa pagbibigay ng "Nihil Obstat" sa unang 19 na bolyom na pagkatapos ay binigyan ng "Imprimatur" ni Arsobispo Joseph Leo. Sa kanyang mga huling taon, isinulat ni Saint Hannibal ang maliit na "Chaplet ng Banal na Kalooban" at binibigkas ang panalanging ito ng ilang beses sa isang araw sa kanyang huling pagkakasakit.

Ang Munting Rosaryo ng Banal na Kalooban ay nagsisimula sa Ama Namin, Aba Ginoong Maria, at Kaluwalhatian, at nagpapatuloy sa pamamagitan ng pagdarasal sa bawat butil ng "Aba Ginoong Maria": "Gawin ang Iyong Kalooban sa lupa gaya ng sa Langit."

Ang isang "Luwalhati" ay dinadasal sa bawat butil ng "Ama Namin", at sa dulo ay manalangin: “Panginoong Hesus, pinupuri Ka namin, mahal ka namin, pinagpapala Ka namin, at pinasasalamatan Ka namin na Diyos kasama ng Ama at ng Espiritu Santo sa Iyong Banal at Walang Hanggang Banal na Kalooban. Amen”

St. Hannibal Ma. De Francia, apostol ng Banal na Kalooban

Sabi ni Hesus kay Luisa: “Kapag natapos ko na ang lahat, ipagkakatiwala ko ang aking kaharian sa aking mga ministro upang bilang pangalawang apostol sila ay maging tagapagbalita Nito. Naniniwala ba kayo na nagkataon lang ang pagbisita ni Fr. di Francia, na nagpakita ng labis na interes sa paglalathala ng lahat tungkol sa Aking Kalooban? 

Aklat nang Langit - Patuloy

Aklat nang Langit
Aklat nang Langit

Ang 24 Oras na Pasyon ni Hesu Kristo

Ang liham ni St. Hannibal kay Luisa Piccarreta

Pabalat ng aklat na «Sa mga Oras nang Pasyon ni Hesu Kristo», na siyang unang edisyon na inilathala ni Saint Fr. Annibale Maria di Francia noong 1915, isinalin sa Ingles bilang "The Hours of Passion of Jesus Christ". Aklat nang Langit. Patuloy
 

Mga Dakilang aral sa Aklat nang Langit

Ang Banal na Kalooban - ang pangatlong Gawain (Fiat) ng Dyos na ipinahahayag na kay Luisa Piccarreta

Bukang-liwayway ng Misteryo

Dito ninyo makikita kung anong uri ng panahon na tayo para sa kabanalan ng mga kaluluwa na naghahanap ng Kaharian ng Dyos dito sa lupa. At ang Banal na Espiritu ay sadyang tagapagtaguyod sa lahat ng mga plano ni Hesus sa lahat na Katutuhanan na pingako ni Hesus sa kanyang mga alagad sa Evanghelyo (Juan 16: 13)