AKLAT NANG LANGIT

- Ang Kaharian ng Banal na Kalooban sa gitna ng mga nilikha -

Ang paggunita sa nilalang sa kaayusan, sa lugar nito at sa layunin kung saan ito nilikha ng Diyos.

Ang Aklat Nang Langit

Ang taltongputanim na bolyom na dikta lahat ni Hesus kay Banal na Luisa Piccarreta ukol sa Kaharian ng Langit

Fiat Creanti

Ang unang labindalawang lipon ng mga bolyom na nagpapahayag tungkol sa paglikha ng mundo at ang buhay ng mga sinaunang mga magulang natin, pati na ang tungkol sa kanilang ginawang pagkakasala laban sa Dyos. Dito ninyo mababasa ang mga kwento't pangyayari na ginawa ng ating mga magulang, na kanilang itinakwil ang Salita nang Dyos, nararapat hindi dapat nila kainin ang bunga nang karunungan na nasa gitna ng harden ng Eden, dahil ito ang kadahilanan ng kanilang pagkakasala. Ito ang dahilan bakit sila'y nagkakasala at ang lahat nang tao ay namamatay dahil sa mga kasalanan nilang ginawa. Ang kasalanan ang siyang tanging nakapagbabago sa ating larawang banal kagaya sa Dyos. Sinira nila ang kanilang kabanalan at pati tayo nadamay sa kanilang kasuklam-suklam na gawain.

Fiat Redimenti

Ang labindalawang lipon naman na mga bolyom ng Aklat nang Langit ay dito po ninyo mababasa at malalaman na kung papaano tayo iniligtas ni Hesus sa ating mga nahabiling kasalanan sa lahat na masamang karanasan na ating minana sa ating mga sinaunang mga magulang na si Adan at saka si Eva; at iyon ang naging dahilan bakit ang tao ay marupok, masakitin at namamatay. Nangyari ito dahil sa mga ginawa ng ating mga magulang sa Eden: hindi nila binigyang pansin ang Salita ng Dyos, ibinabaliwala nila ang kanyang mga aral at tagubilin, kaya nagkaka ganito tayong lahat: makasalanan at naging salot tayo sa ating mundo, datapwa't nararapat sana nating ingatan ang mga biyaya ng Dyos, ngunit binahiran natin ito ng napakasuklam na gawain kaya tayo'y namamatay.

Fiat Sanctificanti

Ang labindalawang lipon ng mga bolyom nang Aklat nang Langit ay dito ninyo malalaman at mapag-aralan kung ano ba talaga ang kahalagahan ng pagiging isang banal na nabubuhay ukol sa Kalooban ng Dyos. Ang lahat nang kanyang ginawa ay tinubos tayo nang Panginoong Hesus sa Krus, at isinasauli na tayo sa tunay nating larawan at wangis (Genesis 1:26), dahil dito ay kinakalingan lamang na ang bawat isa ay may pagbabago sa kanyan sarili sa looba ng Banal na Kalooban, na sa pamamagitan ng mga aral ni Hesus sa Aklat nang Langit tungkol sa buhay kabanalan, tayo'y maibalik sa dati nating tunay na anyo na naa-angkop sa isang Kalooban lamang ng Dyos, at hindi na mamuhay muli sa pamamagitan ng kaloobang pantao. Ang kasalanang orihinal ay ang dahilan ng pagkasira ng ating kalooban na dati nanahan tayo sa Kalooban niy. Kaya ngayon na ang oras ng pagbabalik.

24 Oras na Pasyon ni Hesu Kristo

Sa Aklat na ito ninyo mababasa ang tungkol sa mga dakilang sandali sa huling buhay ni Hesus bago niya ibinigay sa atin ang kanyang buong buhay sa pamamagitan nang pagpapapako niya sa krus. Ginawa niya ito upang maibigay sa ating muli ang buhay na walang hanganan. Ang mga oras ni Hesus ay nabibilang, ang bawat yugto at kabana sa kanyang buhay ay ang pagpapasakit, ito'y tanda nang makabagong buhay na kayang ipinahahayag sa atin upang tayo'y magin tunay at banal na kagaya niya: "Maging banal, sapagkat ako, ang Panginoon mong Diyos, ay banal" (Levitico 19:2). Ang kabanalan hindi lamang bunga ng ating makataong gawain, kundi ay bunga ng Banal na Kalooban ng Dyos. Walang gawang tao na makapagbibigay sa kanya ng kaligtasan kung hindi ito nagawa sa pamamagitan ng kanyang Grasya.

Mga
Bolyom ng Aklat nang Langit ni 
- Luisa Piccarreta Mistica-

Ang Banal na Salita at ang Aklat nang Langit

Ang bilang na labingdalawa ay simbolo ng mga apostol, kaya ito ang bilang ng Simbahan ni Kristo.

Ang unang Israel ay ang labindalawang tribo di Jacob

Ang kabuohann ng mga anak ni Israel ay labindalawa (Genesis 49), ang bawat isa sa tribo ay nahahati sa ibat-ibang bahagi at teritoryo, sangayon sa kanyang tribong nasaskupan. Ang bahay ni Israel ay ang sinaunang simbahan ni nilikha ng Dyos upang sila'y magiging ilaw at liwanag sa sanlibutan, dahil sa kanila lamang ipinagmana ang balak ng Dyos at magiging modelo at ang pagiging Simbahan na naangkop sa Kalooban ng Dyos.

Ang mga apostol naman ay labindalawa, at ito'y pinili ni Hesus na tagapangasiwa ng kanyang Kaharian dito sa lupa. Sa kanila ibinigay ang susi nang langit upang kanilang bubuksan para sa mga kaluluwa na nangangailangan ng kabananalan at kaligtasan (Matteo 6:10). Sila ang tangin pinili upang maibahagi ang biyaya na nangaling sa langit, sa lahat ng mga kaluluwa na nangangailangan ng kaligtasan.

Kaya ang bilang na labindalawa ay natutukoy sa Simbahang apostolika, kung saan ipinagpatuloy nila ang mga pagtuturo at pangaral papaano makapasok sa Kaharian ng Dyos, na makukuha mo sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanya.

AKLAT NANG LANGIT
- Luisa Piccarreta e Padre Pio -

- Ang Kaharian ng Banal na Kalooban sa gitna ng mga nilikha -

Ang paggunita sa nilalang sa kaayusan, sa lugar nito at sa layunin kung saan ito nilikha ng Diyos.

Aklat nang Langit

Dito mo mababasa ang lahat na ipinahahayag ni Hesu Kristo kay Luisa Piccarreta tungkol sa Kaharian ng Banal na Kalooban. Ang Banal na Kalooban ay siyang tunay nating tirahan at Kaharian na pumarito dito sa lupa.

Bolyom 1

*Hulyo 15, 1926. Mga kwento at alaala sa pagkabata ni Luisa Piccarreta. Patuloy

*

*

*

*

*

*

*

Bolyom 2

*Pebrero 28, 1899 Ang kahalagahan ng pagsunod sa confessor. Patuloy

*

*

*

*

*

*

*

Bolyom 3

*Ang Paglilinis ng Simbahan sa napakalungkot na sitwasyon ng pagkabulok. Patuloy

*

*

*

*

*

*

*

Bolyom 4

*Ang pag-ibig ay nararapat na pasiglain, upang makamit ang tunay na pag-asa. Patuloy

*

*

*

*

*

*

*

AKLAT NANG LANGIT
- www.luisapiccarretofficial.org -

- Ang Kaharian ng Banal na Kalooban sa gitna ng mga nilikha -

Ang paggunita sa nilalang sa kaayusan, sa lugar nito at sa layunin kung saan ito nilikha ng Diyos.

Aklat nang Langit

Dito mo mababasa ang lahat na ipinahahayag ni Hesu Kristo kay Luisa Piccarreta tungkol sa Kaharian ng Banal na Kalooban. Ang Banal na Kalooban ay siyang tunay nating tirahan at Kaharian na pumarito dito sa lupa.

Bolyom 5

*Si Luisa Piccarreta humingi ng tulong sa Dyos upang malabanan ang sariling kalooban. Patuloy

*

*

*

*

*

*

*

Bolyom 6

*Ang apoy ng Banal na Pag-ibig ang nagpapatakbo ng kaluluwa. Patuloy


 

*

*

*

*

*

*

*

Bolyom 7

*Ang kaluluwa na nabubuhay sa Banal na Kalooban ay nangangailangan ng tiyaga at tatag. Patuloy

*

*

*

*

*

*

*

Bolyom 8

*Pag-abandon sa Banal na Kalooban: galak ng kaluluwa at tatag. Patuloy


 

*

*

*

*

*

*

*

AKLAT NANG LANGIT
- Luisa Piccarreta Mistica -

- Ang Kaharian ng Banal na Kalooban sa gitna ng mga nilikha -

Ang paggunita sa nilalang sa kaayusan, sa lugar nito at sa layunin kung saan ito nilikha ng Diyos.

Aklat nang Langit

Dito mo mababasa ang lahat na ipinahahayag ni Hesu Kristo kay Luisa Piccarreta tungkol sa Kaharian ng Banal na Kalooban. Ang Banal na Kalooban ay siyang tunay nating tirahan at Kaharian na pumarito dito sa lupa.

Bolyom 9

*Ginagawa ni Jesus ang ginagawa ng Ama. Patuloy

*

*

*

*

*

*

*

Bolyom 10

*Ang pagkilos na may layuning makatao ay nawalan ng laman o biyaya para sa mga anak ng Simbahan. Patuloy

*

*

*

*

*

*

Bolyom 11

*

*

*

*

*

*

*

*

Bolyom 12

*

*

*

*

*

*

*

*

AKLAT NANG LANGIT
- Padre Pio e Luisa Piccarreta -

- Ang Kaharian ng Banal na Kalooban sa gitna ng mga nilikha -

Ang paggunita sa nilalang sa kaayusan, sa lugar nito at sa layunin kung saan ito nilikha ng Diyos.

Aklat nang Langit

Dito mo mababasa ang lahat na ipinahahayag ni Hesu Kristo kay Luisa Piccarreta tungkol sa Kaharian ng Banal na Kalooban. Ang Banal na Kalooban ay siyang tunay nating tirahan at Kaharian na pumarito dito sa lupa.

Bolyom 13

*

*

*

*

*

*

*

*

Bolyom 14

*

*

*

*

*

*

*

*

Bolyom 15

*

*

*

*

*

*

*

*

Bolyom 16

*

*

*

*

*

*

*

*