SYNOPTIC BIBLE
- Fiat Luisa Piccarreta -

- Ang Kaharian ng Banal na Kalooban sa gitna ng mga nilikha -

Ang paggunita sa nilalang sa kaayusan, sa lugar nito at sa layunin kung saan ito nilikha ng Diyos.

Ang paghahambing sa dalawang 
Mensahe ng Dyos - Piccarreta Luisa
- Luisa Piccarreta Sito Ufficiale -
www.luisapiccarretaofficial.org

Dito nating pwedeng alamin ang mga aralin ng Banal na Aklat at ang Aklat nang Langit na silang dalawa'y isang katawan lamang

Aklat nang Langit

Ang Banal na Tipan

Lukas 2:2-20

Noong mga araw na iyon, naglabas si Caesar Augustus ng isang utos na dapat kunin ang sensus ng buong daigdig ng Roma. 2 (Ito ang unang sensus na naganap noong si Quirinio ay gobernador ng Siria.) 3 At ang bawat isa ay pumunta sa kani-kanilang bayan upang magparehistro.

4 Kaya't si Jose ay umahon din mula sa bayan ng Nazaret sa Galilea hanggang sa Judea, sa Bethlehem na bayan ni David, sapagka't siya'y kabilang sa bahay at angkan ni David. 5 Pumunta siya roon upang magparehistro kasama si Maria, na ipinangako sa kanya na kanyang ikakasal at nagdadalang-tao. 6 Habang nandoon sila, dumating ang oras ng pagsilang ng sanggol, 7 at ipinanganak niya ang kanyang panganay, isang lalaki. Binalot niya siya ng mga tela at inilagay sa sabsaban, dahil walang silid na pambisita para sa kanila.

8 At may mga pastol na naninirahan sa parang sa malapit, na nagbabantay sa kanilang mga kawan sa gabi. 9 Napakita sa kanila ang isang anghel ng Panginoon, at nagliwanag sa palibot nila ang kaluwalhatian ng Panginoon, at sila'y natakot. 10 Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, “Huwag kayong matakot. Dinadala ko sa inyo ang mabuting balita na magdudulot ng malaking kagalakan para sa lahat ng tao. 11 Ngayon sa bayan ni David ay ipinanganak sa iyo ang isang Tagapagligtas; siya ang Mesiyas, ang Panginoon. 12 Ito ang magiging tanda sa inyo: Makakakita kayo ng isang sanggol na nababalot ng mga tela at nakahiga sa isang sabsaban.”

13 Biglang lumitaw ang isang malaking pulutong ng hukbo ng langit kasama ng anghel, na nagpupuri sa Diyos at nagsasabi,

14 “Luwalhati sa Diyos sa pinakamataas na langit,
    at sa lupa ay kapayapaan sa mga kinalulugdan niya.”

15 At nang sila'y iwan ng mga anghel at umakyat sa langit, ang mga pastol ay nangagsabi sa isa't isa, "Pumunta tayo sa Bethlehem at tingnan natin ang bagay na ito na nangyari, na sinabi sa atin ng Panginoon."

16 Kaya't nagmadali silang umalis at nasumpungan sina Maria at Jose, at ang sanggol, na nakahiga sa katiwala. 17 Nang makita nila siya, ipinahayag nila ang tungkol sa sinabi sa kanila tungkol sa batang ito, 18 at lahat ng nakarinig nito ay namangha sa sinabi sa kanila ng mga pastol. 19 Datapuwa't iningatan ni Maria ang lahat ng mga bagay na ito at pinagbulay-bulay sa kaniyang puso. 20 Ang mga pastol ay nagsibalik, na niluluwalhati at pinupuri ang Dios dahil sa lahat ng mga bagay na kanilang narinig at nakita, na ayon sa sinabi sa kanila.

Aklat nang Langit

Aklat nang Langit

Bolyom 4 – 12.25.1900 

Habang nasa karaniwan kong kalagayan, naramdaman kong wala ako sa sarili ko; pagkatapos maglibot, natagpuan ko ang aking sarili sa loob ng isang kweba, at nakita ko ang Reyna Mama sa aktong panganganak sa munting batang si Jesus. Napakagandang kababalaghan! Tila na ang Ina at Anak ay nailipat sa pinaka purong liwanag. Ngunit sa liwanag na iyon ay makikitang mabuti ng isang tao ang anyo ng tao ni Jesus na naglalaman ng pagka-Diyos sa loob Nito, at nagsisilbing tabing upang takpan ang Pagka-Diyos; sa paraang, sa pagpunit ng lambong ng anyo ng tao, Siya ay Diyos, habang tinatakpan ng tabing iyon, Siya ay Tao. Narito ang kagila-gilalas ng mga kababalaghan: Diyos at Tao, Tao at Diyos! Nang hindi iniiwan ang Ama at ang Banal na Espiritu - dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi naghihiwalay - Siya ay dumarating upang manahan sa ating gitna, na nagkatawang tao. Ngayon, tila sa akin ang Ina at Anak, sa pinakamasayang sandaling iyon, ay nanatiling parang espirituwal, at walang kaunting kahirapan ay lumabas si Hesus sa sinapupunan ng Ina, habang silang dalawa ay umaapaw sa labis na Pag-ibig. Sa madaling salita, ang Pinaka Purong Katawan na iyon ay binago sa Liwanag, at nang walang kaunting hadlang, ang Liwanag na si Jesus ay lumabas sa Liwanag ng Ina, habang ang Isa at ang Isa ay nanatiling buo at buo, bumalik, pagkatapos, sa kanilang natural na kalagayan.

Sino ang makapagsasabi sa kagandahan ng Munting Sanggol na, sa sandali ng Kanyang kapanganakan, ay nagsalin, sa labas din, ng mga sinag ng Pagka-Diyos? Sino ang makakapagsabi sa kagandahan ng Ina, na nanatiling lahat ay nasisipsip sa mga Banal na sinag na iyon? At si San Jose? Tila sa akin ay hindi siya naroroon sa akto ng kapanganakan, ngunit nanatili sa isa pang sulok ng yungib, lahat ay abala sa malalim na Misteryo na iyon. At kung hindi siya nakakita sa pamamagitan ng mga mata ng katawan, nakita niya nang mabuti sa mga mata ng kaluluwa, dahil nanatili siyang nabighani sa kahanga-hangang kaligayahan.

Ngayon, sa akto kung saan ang Munting Sanggol ay lumabas sa liwanag, gusto kong lumipad at kunin Siya sa aking mga bisig, ngunit pinigilan ako ng mga Anghel, na sinasabi na ang karangalan ng paghawak sa Kanya ay una sa Ina. Pagkatapos, ang Kabanal-banalang Birhen, na parang napukaw, ay bumalik sa Kanyang Sarili at mula sa mga kamay ng isang Anghel ay tinanggap ang Kanyang Anak sa Kanyang mga bisig. Sa Kanyang init ng pag-ibig, Niyakap Niya Siya nang mahigpit na tila gusto Niya Siyang ilapit muli sa Kanyang sinapupunan. Pagkatapos, sa pagnanais na ibuhos ang Kanyang marubdob na pagmamahal, inilagay Niya Siya sa Kanyang dibdib upang pasusuhin. Samantala, tuluyan na akong nalipol, naghihintay na tawagin para hindi na muling pagalitan ng mga Anghel. Patuloy

Piccarreta Luisa - Santa Luisa Piccarreta - Fiat Luisa Piccarreta - Luisa Piccarreta sito ufficiale - Mistica Luisa Piccarreta - Lettere di Luisa Piccarreta - Padre Pio Luisa Piccarreta - Luisa Piccarreta e Padre Pio - www luisapiccarretaofficial org - Mistica Piccarreta - Libro di Cielo Luisa Piccarreta - Luisa Piccarreta Fiat - 

Aklat nang Langit
Komento at pagmuni-muni ni Fr. Bobby Calunsag

Mapansin ninyo mga kapatid ang napakayamang salaysay ukol sa kapanganakan ng Banal na Sanggol na si Hesus na mababasa natin sa Aklat nang Langit ang buong ditalye nang kanyang kapanganakan.

Si Luisa Piccarreta mga kapatid ay may mga pangkarinawang nangyayari sa kanya, ang espiritu niya ay lumalabas sa katawan niya; iyan ang dahilan kong bakit ang kanyang anyong katawan ay tumitigas parang bato. Siya ay nawawal sa kanyang sarili at ang kanayang kaluluwa ay naglilibot sa kung saan, hanggang sa natuklasan at nakita niya ang kanyang sarili na nasa kweba kung saan ang Banal na Sanggol ay ipinanganak.

Nakikita niya ang mga maraming kababalaghan sa pagsilang ng Sanggol na dangal na ang Anak, at nakita niya rin ang Ina ay para bagang inilipat sa isang liwanag. Nakita din niya na ang Anak ng Dyos ay lumabas sa liwanag at hindi sa sinapupuana nangaling. Ang Anak at Ina ay napupuno ng luwalting pag-ibig.

Nakita din ni Luisa Piccarreta ang lahat na mga pangyayri; siya'y nandoon sa akto at tagiliran ng kanyang mga magulang na si Maria at si San Josè. Pinanood niy ang lahat na mga pangyayari at siya'y saksi sa lahat na kanyang nakikita at nararamdaman.

Kung ihambing nating ang kwento sa Banal na Aklat ng Ebanhelyo, ang Aklat ng Langit ay maraming aral na mapupulot, hindi kagaya sa Evanghelyo na buod lamang at walang ibang sinasabi. 

Ang kapanganakan ng Banal na Sanggol ay puno pala ng liwanag at kabablaghan, mentras ang Ebanghelyo ay nagsasaad lamang ng mga buod na informasyo. 

Si Luisa Piccarreta ay isang saksi sa mga nakikita niyang galak at tamis ng pagsilang ng Sanggol. Siya ay bahagi, kasama ni Maria at San Josè sa pagsilang ng Banal na Sanggol sa kweba ng Belen. Walang sino man ang nagiging tunay na saksi sa pagsilang pati na rin ang mga pastol na noong silay nagbabantay sa kanilang mga karnero at ang mag anghel sa langit ay nagpakita sa kanila na umaawit ng buong galak sa pagsilang ng Sanggol. 

Si Hesus ay isinilang sa Belen, datapwat sa panahong iyon na halos lahat nang mg tao ay may-kanyakanyang ginagawa; hindi nila napapansin na ang Anak ng Dyos ay ipinanganak sa mga oras na iyon. 

Si Luisa Piccarreta ay nagsasaad sa Aklat nang Langit, ay siyang tunay na saksi sa mga magagandang pangyayari na ipinakita ni Hesus sa kanya. Kaya kalugod-lugod mga kapatid na ang Aklat nang Langit ay ang napakagandang rebelasyon tungkol sa dakilang kapanganakan ni Hesus sa mundong ito. Binigyan tayo nang liwanag na marami pa pala tayong dapat alamin ukol sa tunay na misteryo ng kapanganakan ni Hesus. Patuloy dito

Santa Luisa Piccarreta

- Ang Kaharian ng Banal na Kalooban sa gitna ng mga nilikha -

Ang paggunita sa nilalang sa kaayusan, sa lugar nito at sa layunin kung saan ito nilikha ng Diyos.

Aklat nang Langit 

Dito mo mababasa ang lahat na ipinahahayag ni Hesu Kristo kay Luisa Piccarreta tungkol sa Kaharian ng Banal na Kalooban. Ang Banal na Kalooban ay siyang tunay nating tirahan at Kaharian na pumarito dito sa lupa.

Bolyom 17

*

*

*

*

*

*

*

*

Bolyom 18

*

*

*

*

*

*

*

*

Bolyom 19

*

*

*

*

*

*

*

*

Bolyom 20

*

*

*

*

*

*

*

*

Libro di Cielo Luisa Piccarreta

- Ang Kaharian ng Banal na Kalooban sa gitna ng mga nilikha -

Ang paggunita sa nilalang sa kaayusan, sa lugar nito at sa layunin kung saan ito nilikha ng Diyos.

Aklat nang Langit

Dito mo mababasa ang lahat na ipinahahayag ni Hesu Kristo kay Luisa Piccarreta tungkol sa Kaharian ng Banal na Kalooban. Ang Banal na Kalooban ay siyang tunay nating tirahan at Kaharian na pumarito dito sa lupa.

Bolyom 21

*

*

*

*

*

*

*

*

Bolyom 22

*

*

*

*

*

*

*

*

Bolyom 23

*

*

*

*

*

*

*

*

Bolyom 24

*

*

*

*

*

*

*

*

Luisa Piccarreta Fiat

Ang sagot ni Luisa Piccarreta "Fiat" (Gawin)

Aklat nang Langit

Dito mo mababasa ang lahat na ipinahahayag ni Hesu Kristo kay Luisa Piccarreta tungkol sa Kaharian ng Banal na Kalooban. Ang Banal na Kalooban ay siyang tunay nating tirahan at Kaharian na pumarito dito sa lupa.

Bolyom 25

*

*

*

*

*

*

*

*

Boyom 26

*

*

*

*

*

*

*

*

Boyom 27

*

*

*

*

*

*

*

*

Bolyom 28

*

*

*

*

*

*

*

*

Mistica Luisa Piccarreta
 Mistica Piccarreta

- Ang Kaharian ng Banal na Kalooban sa gitna ng mga nilikha -

Ang paggunita sa nilalang sa kaayusan, sa lugar nito at sa layunin kung saan ito nilikha ng Diyos.

Aklat nang Langit

Dito mo mababasa ang lahat na ipinahahayag ni Hesu Kristo kay Luisa Piccarreta tungkol sa Kaharian ng Banal na Kalooban. Ang Banal na Kalooban ay siyang tunay nating tirahan at Kaharian na pumarito dito sa lupa.

Bolyom 29

*

*

*

*

*

*

*

*

Boyom 30

*

*

*

*

*

*

*

*

Bolyom 31

*

*

*

*

*

*

*

*

Bolyom 32

*

*

*

*

*

*

*

*

Lettere di Luisa Piccarreta

- Ang Kaharian ng Banal na Kalooban sa gitna ng mga nilikha -

Ang paggunita sa nilalang sa kaayusan, sa lugar nito at sa layunin kung saan ito nilikha ng Diyos.

Aklat nang Langit

Dito mo mababasa ang lahat na ipinahahayag ni Hesu Kristo kay Luisa Piccarreta tungkol sa Kaharian ng Banal na Kalooban. Ang Banal na Kalooban ay siyang tunay nating tirahan at Kaharian na pumarito dito sa lupa.

Bolyom 33

*

*

*

*

*

*

*

*

Bolyom 34

*

*

*

*

*

*

*

*

Bolyom 35

*

*

*

*

*

*

*

*

Bolyom 36

*

*

*

*

*

*

*

*

Padre Pio Luisa Piccarreta
Luisa Piccarret e Padre Pio

- Ang Kaharian ng Banal na Kalooban sa gitna ng mga nilikha -

Ang paggunita sa nilalang sa kaayusan, sa lugar nito at sa layunin kung saan ito nilikha ng Diyos.

Tatlong kondisyones papaano taglayin ang 
Banal na Kalooban ni Kristo Hesus

Ang hingi humingi, hindi makatatanggap

Bolyom 30 – Marso 20, 1932

Iniisip ko ang tungkol sa Banal na Kalooban, at sinasabi ko sa sarili ko: “Kung Mahal na Mahal ng Ating Panginoon na ipakilala ang isang Kabanal-banalan ng Kalooban, at gusto Niyang Maghari ito sa gitna ng mga nilalang, bakit, kung gayon, gusto Niya silang manalangin upang matamo Ito? Kapag gusto Niya, maibibigay Niya Ito, kahit na hindi gaanong nagdarasal sa Kanya.”

At ang aking matamis na Hesus, na ikinagulat ko, ay nagsabi sa akin: “Ang aking anak na Luisa, ang malaman ang Aking Banal na Kalooban ay ang Pinakadakilang bagay na maibibigay Ko at matatanggap ng nilalang; at Ang Paghahari Nito ay ang Pagpapatibay ng Dakilang Kaloob Nito at ang pagtupad sa Kalooban Nito na nalaman. Samakatuwid, kinakailangang hilingin Ito; sa pamamagitan ng paghingi nito, itinatapon niya ang kanyang sarili, nabuo niya sa kanyang sarili ang Palasyon Regal kung saan ito tatanggapin; sa pamamagitan ng paghingi nito, natatamo niya ang Pag-ibig upang Mahalin Ito, natatamo niya ang mga katangian ng Sakripisyo na kailangan upang taglayin Ito. At habang hinihiling Ito ng isang tao, ang kalooban ng tao ay nawawalan ng saligan, ito ay nanghihina, nawalan ito ng lakas at itinatapon ang sarili upang tanggapin ang Paghahari ng Kataas-taasang Kusang-loob; at ang Diyos, nakikita ang Kanyang Sarili na nanalangin, itinalaga ang Kanyang Sarili na ibigay Ito.