Ang aming mga photo gallery

Il tuo fantastico sito web

Photo Gallery

Ang buhay ni Luisa Piccarreta sa Banal na Kalooban

Photo gallery - Luisa Piccarreta

Dito ninyo makikita ang mga imagen na nagsasaad tungkol sa Banal na kalooban.

Mga video nang Aklat nang Langit

Dito mo mapanood ang mga magagandang karanasan sa buhay ni Luisa sa Banal na Kalooban.

Panoorin ang 
aming mga video

Mga karanasan at mga aralin 

ukol sa Banal na Kalooban

Aklat nang langit

Laban sa dyablo

Dito po ninyo mapanood ang mga pangyayari sa buhay ni Fr. Hannibal nang dahil lang sa Aklat nang Langit, inbinuhis niya ang kanyang sariling buhay alang-alang lamang sa mga Aklat na ito nang Kalooban ng Dyos.

Kaharian ng Dyos

Dito ninyo mapanood ang mga video na nagsasasalaysay ng ukol sa Kaharian ng Dyos na ating minimithi sa marami at mahabang po panahon. Ang Kahariang ito ay ipinahahayag kay Luisa Piccarreta, para sa atin at sa buong katauhan.

Ano ang Banal na Kalooban?

Kung ikaw ay nagtatanong kong ano ba talaga ang Kalooban nang Dyos, dito mo mapanood ang video ng pagsasalaysay at mga aral na nauukol sa Banal na Kalooban ng Dyos.

Bio ni Luisa Piccarreta

Marami pa sa atin ang hindi kilala, at hindi alam ang Banal na Kalooban na ipinahahayag kay Luisa Piccarreta. Sa videong ito mo pweding mapakinggan ang mga salaysay sa buhay ni Luisa.

Aklat nang langit

Ang karamihan sa atin, hindi talaga alam kong ano ang Banal na Kalooban na ipinahahayag ni Hesus kay Luisa, bilang isang mensahe nang kabanalan. Alamin mga kapatid at panoorin ang videong ito.

Privadong rebelasyon

Ano ang kaibahan sa mga pam-publikong rebelasyon at ang mga pribadong rebelasyon. Mababasa po natin iyan sa katekismo ng ating Simbhahang Katoliko. Dito po ninyo pwedeng pakinggan at mapanood.

Mahalaga ang Banal na kalooban sa kaluluwa

Bakit mahalaga pa sa ating na mamuhay sa Banal na Kalooban? Ang sabi ni Hesus hindi lahat na nagsasabi: Panginoon, Panginoon ay makapasok sa Kaharian, ngunit ang lahat na gumagawa ng Kalooban ng Dyos (Matteo 7:21)

Si Hesus ay Hardinero ng kaluluwa

Si Hesus ang tanging tagapangalaga ng ating mga kaluluwa. Sinisikap niyang pagandahin, ingatan at diligan sa pamagitan ng kanyang Banal na Kalooban. Ito'y mangyayari sa kaluluwa na tumataggap na mabuhay sa Regalong ito.

Importante ang pribadong rebelasyon

Ano ang kaibahan sa mga pam-publikong rebelasyon at ang mga pribadong rebelasyon. Mababasa po natin iyan sa katekismo ng ating Simbhahang Katoliko. Dito po ninyo pwedeng pakinggan at mapanood.