Aklat nang Langit

Sino kami

Kami ay mga saksi ng Banal na Kalooban nang Dyos na ipinahahayag kay Banal Luisa Piccarreta bilang isang Anak na munti ng Banal na Kalooban ng Dyos, na sa pamamagitan niya, ang ikatlong Fiat (Yes) ng Dyos Trinidad ay ibinigay sa buong katauhan, at ipinapaalam at ipinangangaral ang mga leksyong na na-uukol sa Kaharian ng Dyos na ating siyang minimithi sa maraming nang mga siglo: "Mapasaamin sana ang iyong Kaharian, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa Langit". (Matteo 6:10). 

Ang aming layunin ay ipamahagi sa inyon lahat ang kahalagahan ng buhay kabanalan, sa siya ring tunay na hinahangad ng Dyos Trinidad sa buong katauhan. Alam nating lahat na ang tao ay nalugmok sa kasamaan at kasalanan, ang dahilan ng pagkawala at pagkawaglit sa Biyaya nang Dyos na ibinigay niya sa ating naunang mga magulang na si Adan at si Eva.

Kaya ipinahayag sa ating ang sulat ng Aklat nang langit na siya ring tunay na mensahe ng Banal na Kalooban ni Kristo na tayo'y kailangang bumalik na sa tunay at orihinal na buhay, kong ano ang layunin ng Dyos, bakit kaya tayo nilikha niya. At sinabi ng Dios, “Lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis, upang sila ay maghari sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa himpapawid, sa mga alagang hayop at sa lahat ng mabangis na hayop, at sa lahat ng nilalang na lumipat sa lupa." (Genesis 1:26)

Sa totoo lang, noong nagsimulang magkasala ang ating mga sinaunang mga magulang, ang ating larawan at wangis ay nasira at nabahiran nang dungis ng kasamaan. Ang pagkawaglit ng larawan at wangis ng tao ay nagkahulang ang tao ay naiba na sa Dyos sa mg pag-iisip at sa kalooban. Kaya ang Bananl na Kalooban ang natatanging remedyos sa makapagbibigay sa tao nang pagbabalik loob niya sa Dyos na siyang may likha ng lahat.

Si Luisa Piccarreta naman ay pinili ng Dyos na tagapangasiwa ng kanyan Gawain upang ang tao ay maibalik sa datin niyang tunay na anyo at larawan gaya noon una panahon bago pa sila nagkaksala. Kaya mga kapatid, dito po ninyo mababasa at mapapakingan ang mga magagandang kabanata na ibinunyag ni Hesus kay Luisa Piccarreta kong papaano tayo bumalik sa ating tunay na anyo.